Przetargi.pl
Dostawa humusu w ramach realizacji inwestycji pn. Rewitalizacja terenów ujęcia wody przy Bitwy pod Płowcami w Sopocie.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 81-731 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 67C
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 5501215 , fax. 58 551 61 51
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Bitwy pod Płowcami 67C 67C
  81-731 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 58 5501215, fax. 58 551 61 51
  REGON: 00084327600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.sopot.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa humusu w ramach realizacji inwestycji pn. Rewitalizacja terenów ujęcia wody przy Bitwy pod Płowcami w Sopocie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa humusu w ramach realizacji inwestycji pn. Rewitalizacja terenów ujęcia wody przy Bitwy pod Płowcami w Sopocie. I. Ze względu na lokalizację na obszarze A terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych dostarczony humus powinien: 1. posiadać odpowiednie certyfikaty pochodzenia i badania składu chemicznego dla określenia grupy A ( wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.09.2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi); dostarczony humus musi mieć wykonane badania chemiczne na zawartość substancji zanieczyszczających: - metale (cynk, miedź, nikiel, ołów, kobalt, rtęć), - węglowodorowe : a) benzyna suma, b) oleje mineralne, c) wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, 2. humus nie może być zagruzowany, przerośnięty korzeniami, zasolony lub zanieczyszczony chemicznie; powinien być wolny od trwałych części chwastów wieloletnich (perzu, podagrycznika itp.) oraz nasion chwastów, 3. humus powinien zawierać dość dużo materiału organicznego, rozluźniającego i spulchniającego glebę co znacznie poprawia pojemność wodną i ogranicza częstość podlewania. II. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) dostawę na teren sopockich Błoni (wjazd od ul. Polnej) około 2000 m3 humusu pod zasiew trawy. 2) humus ma być nawieziony na całą powierzchnię błoni (11 500 m2) w sposób równomierny, tak by rozplantowanie dostarczonego humusu nie wymagało dodatkowego ponadnormatywnego przemieszczania mas ziemnych. 3) inne roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (między innymi uzyskanie zezwolenia na wjazd od ZDiZ w Sopocie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142124107
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.sopot.pl; www.sopot.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach