Przetargi.pl
Ochrona obiektu Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. gen. Leopolda Okulickiego 2-4/307
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8566200 , fax. 074 8520257
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy
  ul. gen. Leopolda Okulickiego 2-4/307 2-4/307
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8566200, fax. 074 8520257
  REGON: 00056980000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swidnica.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona obiektu Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony osób i mienia realizowanej w ramach jednego stanowiska w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w budynku Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1, w tym: obsługę telewizji przemysłowej, prowadzenie rejestru osób wchodzących i wychodzących z obiektu w dniach roboczych i godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30. Usługa ochrony polegać ma na działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz działaniu zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń. 2.Zakres usługi ochrony fizycznej osób i mienia obejmuje świadczenie usługi ochrony fizycznej, a przede wszystkim: 2.1. zapewnienie kontroli nad infrastrukturą chronionych obiektów oraz zapobieganie próbom kradzieży, dewastacji i uszkodzenia mienia wewnątrz i na zewnątrz chronionych obiektów, 2.2. kontrola osób wchodzących do budynku, 2.3. zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego na terenie obiektu, 2.4. niezwłoczne powiadamiane organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie obiektu i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania, 2.5. reagowanie na wszelkie przypadki zakłócenia porządku na terenie całego obiektu, 2.6. współdziałanie ze służbami ochrony ppoż. w likwidowaniu zagrożeń pożarowych, 2.7. obsługa telewizji przemysłowej, 2.8. prowadzenie rejestru osób wchodzących i wychodzących z obiektu, 2.9. zgłaszanie Zamawiającemu usterek i naruszeń w zabezpieczeniach obiektu i pomieszczeniach. 3.Pracownik ochrony zobowiązany jest: 3.1.punktualnie rozpoczynać pracę i dokonywać wpisu o rozpoczęciu pracy do książki dyżurów, 3.2.przychodzić na służbę w stanie zdrowia umożliwiającym jej pełnienie, 3.3.reagować na zaistniałe wydarzenia przy użyciu sposobów i środków ochrony dopuszczonych prawem, 3.4.przestrzeganie ustaleń zawartych w zarządzeniach i innych przepisach dotyczących ochranianego obiektu, 3.5. zachowywać się w sposób taktowny w stosunku do osób współpracujących, jak również do postronnych. 3.6.przestrzegać przepisów bhp, ppoż., i instrukcji obsługi urządzeń zabezpieczających i alarmowych, 3.7.prowadzić ochronę obiektu z należytą starannością, sprawdzanie stanu zamknięć, zabezpieczeń itp., 3.8.sumienne i dokładne wykonywanie zadań służbowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia ochranianego obiektu. 4.Pracownikowi ochrony kategorycznie zabrania się: 4.1. spożywania alkoholu w czasie wykonywania obowiązków, 4.2. przystępowania do pracy pod wpływem alkoholu, 4.3. informowania osób postronnych o przebiegu służby i o zaistniałych zdarzeniach, 4.4. podejmowania podczas służby towarzyskich rozmów i dyskusji. 5.Do obowiązków Wykonawcy należy: 5.1. zapewnienie kadr wykonawczych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania usługi, 5.2. wyposażenie pracownika ochrony, na własny koszt w jednolity oznakowany ubiór służbowy z napisem OCHRONA, 5.3. wyposażenie pracownika w identyfikator osobisty z nazwą firmy noszony w widocznym miejscu, 5.4. świadczenie usług objętych zakresem umowy z należytą starannością, 5.5. zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących ochranianego obiektu oraz innych informacji związanych z działalnością Zamawiającego, 5.6. minimalizowanie zmian personalnych pracowników ochrony, a w przypadku konieczności zmiany o jej fakcie zawiadomienie na piśmie Zamawiającego, 5.7. w trakcie trwania umowy, posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej na prowadzoną działalność, 5.8. informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach w treści koncesji zezwalającej na prowadzenie działalności w przedmiocie objętym zamówieniem oraz w treści polisy ubezpieczeniowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swidnica,po.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach