Przetargi.pl
Dozorowanie i ochrona mienia i budynków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-950 Wrocław, ul. Norwida 34
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3378800 , fax. 071 3285048
 • Data zamieszczenia: 2016-06-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  ul. Norwida 34 34
  50-950 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3378800, fax. 071 3285048
  REGON: 93210105300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja rządowa niezespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dozorowanie i ochrona mienia i budynków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienie jest usługa dozorowania i ochrony mienia i budynków RZGW we Wrocławiu: 1) Budynek RZGW we Wrocławiu, przy ul. C. K. Norwida 34 i 36 wraz z przyległym terenem, 2) Budynek RZGW we Wrocławiu, przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39 wraz z przyległym terenem, 3) Budynek RZGW we Wrocławiu, przy al. J. Kochanowskiego 91b wraz z przyległym terenem, 4) Budynek RZGW we Wrocławiu, przy ul. Braci Gierymskich 149 A wraz z przyległym terenem 5) Magazyn Główny RZGW we Wrocławiu, przy ul. Braci Gierymskich 149A wraz z przyległym terenem Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia zawiera: Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik 04 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wroclaw.rzgw.gov.pl ; http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach