Przetargi.pl
Usługi w zakresie prowadzenia dozoru obiektów w Brzegu Dolnym oraz patrolowania miejsc na terenie miasta Brzeg Dolny

Gmina Brzeg Dolny ogłasza przetarg

 • Adres: 56-120 Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 319 51 17 , fax. 71 319 56 83
 • Data zamieszczenia: 2016-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeg Dolny
  ul. Kolejowa 29
  56-120 Brzeg Dolny, woj. dolnośląskie
  tel. 71 319 51 17, fax. 71 319 56 83
  REGON: 93193493400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzegdolny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie prowadzenia dozoru obiektów w Brzegu Dolnym oraz patrolowania miejsc na terenie miasta Brzeg Dolny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie prowadzenia dozoru obiektów w Brzegu Dolnym oraz patrolowania miejsc na terenie miasta Brzeg Dolny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje : A. Dozór następujących obiektów: 1. Oficyna Pałacowa - siedziby Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 29A, 56-120 Brzeg Dolny. 2. Pałac, siedziba Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury oraz UM- ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny. 3. Stajnia z wozownią , siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy, ul Kolejowa 27A. 4. Gołębnik, ul Kolejowa 27B, 56-120 Brzeg Dolny. 5. Gimnazjum nr 1, ul Młodzieżowa 2, 56-120 Brzeg Dolny. 6. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Mickiewicza 2, 56-120 Brzeg Dolny. 7. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Zwycięstwa 10, 56-120 Brzeg Dolny. 8. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Wilcza 4, 56-120 Brzeg Dolny. 9. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Zwycięstwa 5, 56-120 Brzeg Dolny. 10. Dział Dziecięco - Młodzieżowy Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury przy ul. Zwycięstwa w Brzegu Dolnym. 11. Przedszkole Samorządowe nr 1, ul. Zwycięstwa 3, 56-120 Brzeg Dolny. 12. Przedszkole Samorządowe nr 2, ul. Odrodzenia 2, 56-120 Brzeg Dolny. 13. Przedszkole Samorządowe nr 3, ul. Przedszkolna 1, 56-120 Brzeg Dolny. Warunki realizacji usługi dozoru (obiektów wymienionych pod lit. A): 1. Monitorowanie obiektów w oparciu o elektroniczne systemy antywłamaniowe oraz rejestracji patroli przez systemy kontroli pracy pracowników ochrony. Systemy antywłamaniowe są zainstalowane i stanowią własność Zamawiającego. Zainstalowane systemy są sprawne i umożliwiają prawidłowe wykonanie usługi. Do Wykonawcy należy zintegrowanie istniejących systemów ze stacją monitorowania, którą wykonawca dysponuje w celu realizacji zamówienia. 2. Wykonanie (każdego dnia tygodnia) nie mniej niż trzech patroli pieszych posesji i budynku z zewnątrz, potwierdzonych elektronicznie w systemie kontroli pracy wartowników w godzinach między 22.00 - 6.00, przez jednolicie umundurowanych pracowników grupy interwencyjnej, posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego oraz bezprzewodową łączność radiową. 3. W dni powszednie (tj. od poniedziałku do piątku): niezwłoczne podjęcie działań (w tym stawienie się w miejscu alarmu) przez grupę poruszającą się oznakowanym samochodem interwencyjnym, wyposażonym w mocny reflektor (tzw. szperacz), w odpowiedzi na każdy sygnał emitowany przez lokalny system alarmowy w godzinach od 21.00 - 7.00. W przypadku wystąpienia sygnału alarmowego w godzinach wcześniejszych, tj. od momentu włączenia systemu do godz. 21.00 należy powiadomić osoby wskazane przez Zamawiającego. 4. W soboty i w dni ustawowo wolne od pracy, całodobowe monitorowanie obiektów w oparciu o elektroniczne systemy antywłamaniowe oraz niezwłoczne podjęcie działań (w tym stawienie się w miejscu alarmu) przez grupę poruszającą się oznakowanym samochodem interwencyjnym, wyposażonym w mocny reflektor (tzw. szperacz), w odpowiedzi na każdy sygnał emitowany przez lokalny system alarmowy, a także powiadomienie osób wskazanych przez Zamawiającego. B. Patrolowanie miejsc na terenie miasta Brzeg Dolny: 1. Zespół budynków pałacowych (należy zamontować system kontroli pracy wartowników na każdym z budynków): 1) Budynek Oficyny Pałacowej - siedziby Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 29A; 2) DOK - ul. Kolejowa 29; 3) Stajnia z wozownią , ul Kolejowa 27A; 4) Gołębnik, ul Kolejowa 27B; 2. Gimnazjum nr 1, ul Młodzieżowa 2, 56-120 Brzeg Dolny (należy zamontować 2 systemy kontroli pracy wartowników). 3. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Mickiewicza 2, 56-120 Brzeg Dolny (należy zamontować 2 systemy kontroli pracy wartowników). 4. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Zwycięstwa 10, 56-120 Brzeg Dolny (należy zamontować 2 systemy kontroli pracy wartowników). 5. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Wilcza 4, 56-120 Brzeg Dolny (należy zamontować 2 systemy kontroli pracy wartowników). 6. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Zwycięstwa 5, 56-120 Brzeg Dolny (należy zamontować 2 systemy kontroli pracy wartowników). 7. Dział Dziecięco - Młodzieżowy Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury przy ul. Zwycięstwa w Brzegu Dolnym (należy zamontować system kontroli pracy wartowników). 8. Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Zwycięstwa 3, 56-120 Brzeg Dolny (należy zamontować system kontroli pracy wartowników). 9. Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Odrodzenia 2, 56-120 Brzeg Dolny (należy zamontować system kontroli pracy wartowników). 10. Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Przedszkolna 1, 56-120 Brzeg Dolny (należy zamontować system kontroli pracy wartowników). 14. Teren wokół zespołu pałacowego przy ul. Kolejowej. 15. Rynek z przyległymi uliczkami (należy zamontować system kontroli pracy wartowników). 16. Skwer z fontanną i placem zabaw na osiedlu Warzyń (należy zamontować system kontroli pracy wartowników). 17. ul. Tęczowa tzw. rondo (należy zamontować system kontroli pracy wartowników). 18. Teren wokół Kompleksu Hotelowo-Sportowego ROKITA, w tym kompleks boisk ORLIK (należy zamontować system kontroli pracy wartowników). 19. Skwer przy ul. Warzyńskiej (należy zamontować system kontroli pracy wartowników). 20. Tereny sportowe na osiedlu Fabrycznym, ul. Wyścigowa, Małopolska (kompleks boisk ORLIK, Park linowy, Skatepark) - należy zamontować system kontroli pracy wartowników przy Skateparku. 21. Ciąg handlowy przy ul. Wyspiańskiego/Zwycięstwa. 22. Arkady wzdłuż placówek handlowo - usługowych przy ul. Zwycięstwa i teren wokół sklepów przy ul. Jana Pawła II. 23. Obręb stawu w parku miejskim (ul. Leśna, alejka Łabędzia, ul. Parkowa) - należy zamontować 2 systemy kontroli pracy wartowników. Warunki realizacji usługi patrolu (miejsc na terenie miasta Brzeg Dolny, wymienionych pod lit. B): Patrolowanie powinno być wykonywane przez jednolicie umundurowanych pracowników grupy interwencyjnej, posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego oraz bezprzewodową łączność radiową, poruszających się oznakowanym samochodem interwencyjnym, wyposażonym w mocny reflektor (tzw. szperacz). W miejscach w których zamontowane będą systemy kontroli pracy wartowników należy wykonać (każdego dnia tygodnia) nie mniej niż trzy patrole piesze, które należy potwierdzić elektronicznie w systemie kontroli pracy wartowników w godzinach między 22.00 - 6.00, przez jednolicie umundurowanych pracowników grupy interwencyjnej, posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego oraz bezprzewodową łączność radiową. Wymienione wyżej punkty na trasie patrolu mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Szczegółowa trasa patrolu oraz miejsce montażu systemów kontroli pracy wartowników zostaną ustalone z wyłonionym Wykonawcą. Szacunkowo, trasa, którą musi przejechać pojazd patrolu wynosi ok. 9 km. Pozostałe warunki realizacji usługi: Wykonawca ma obowiązek powiadamiania odpowiednich służb o wszelkich zdarzeniach związanych z aktami dewastacji bądź zakłócaniem spokoju publicznego. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania co miesięcznego sprawozdania z wykonanej usługi oraz wydruków z systemu kontroli pracy wartownika - dla każdego zamontowanego systemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania należy wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). 2. Wadium można wnieść w formie: 1) pieniężnej; 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej; 4) gwarancji ubezpieczeniowej; 5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Szczegółowe postanowienia odnośnie wadium zawiera SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.brzegdolny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach