Przetargi.pl
Ochrona fizyczna osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6419200 , fax. 074 6419202
 • Data zamieszczenia: 2016-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
  ul. Zamkowa 4 4
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6419200, fax. 074 6419202
  REGON: 89104116700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona fizyczna osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób, mienia, terenu i obiektów przy ul. Zamkowej 4, Zamkowej 6, Zamkowej 8, Piotra Skargi 14A oraz całodobowe monitorowanie budynków Zamawiającego zlokalizowanych przy ul. Zamkowej 4 i Piotra Skargi 14A. Budynki ul. Zamkowej 4, Zamkowej 6, Zamkowej 8 są wpisane do rejestru zabytków i podlegają całkowitej ochronie konserwatorskiej. Dane dotyczące budynków: Budynek przy ul. Zamkowej 4 - budynek 4 kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 3316 m3. Budynek wyposażony jest w system telewizji przemysłowej, instalację sygnalizacji pożarowej oraz instalację alarmową. W budynku prowadzone są na bieżąco zajęcia dydaktyczne. Budynek przy ul. Piotra Skargi 14 A - budynek 4 kondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 4660 m2 wyposażony w instalację alarmową, system telewizji przemysłowej. W budynku prowadzone są na bieżąco zajęcia dydaktyczne. Budynek sali audytoryjnej o powierzchni użytkowej 499 m2 wyposażony w system telewizji przemysłowej. Obiekt dobudowany jest do budynku przy ul. Piotra Skargi 14A. W budynku prowadzone są na bieżąco zajęcia dydaktyczne. Budynki przy ul. Zamkowej 6 i Zamkowej 8 - budynki wykorzystywane na cele akademika posiadają 65 miejsc noclegowych łącznie. Budynki wyposażone są w instalację telewizji przemysłowej (obraz przekazywany jest na portiernię budynku Zamkowa 4) instalację sygnalizacji pożarowej, instalację oddymiania. Obsługa całodobowej ochrony ma zapewnić ochronę obiektu przed kradzieżą, włamaniem, rozbojem, wandalizmem, nieuprawnionym wstępem na teren obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Pracownicy na etacie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pwsz.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach