Przetargi.pl
Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1

Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-153 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3435643, 3433308 , fax. 071 3725159
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
  Pl. Powstańców Warszawy 5 5
  50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3435643, 3433308, fax. 071 3725159
  REGON: 00027846800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnwr.art.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego Wykonawcę posiadającego status SUFO, w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 poz. 1099 z późn. zm.) oraz zgodnie z planem ochrony Muzeum Sztuki Współczesnej. W ramach całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia 24 godziny na dobę we wszystkie dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy usługi ochrony fizycznej przed kradzieżą, zniszczeniem lub innym zagrożeniem obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej (ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław) oraz mienia w nim się znajdującego, jak również ochronę przed naruszeniem nietykalności cielesnej, utratą życia lub zdrowia osób w nim przebywających. Wykonawca zobowiązany będzie do całodobowego ochraniania obiektu i utrzymania posterunku stałego w Muzeum oraz wykonywania okresowych patroli (obchodów). Ochrona obiektu musi być wspomagana całodobowo przez grupę interwencyjną Wykonawcy (w rozumieniu Rozporządzenia z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2015 r. poz. 992 tekst jednolity). 2. Wykonawca będzie świadczyć usługi ochrony w oparciu o kwalifikowanych pracowników ochrony z co najmniej 24 - miesięcznym doświadczeniem w ochronie obiektów użyteczności publicznej, nieposiadających przeciwwskazań psychofizycznych do wykonywania powierzonych zadań. 3. Ochrona pełniona będzie całodobowo, w systemie dwuzmianowym (7:00-19:00, 19:00-07:00). Pracownik realizujący zadania na jednej zmianie nie może kontynuować pracy na zmianie następnej (konieczne są min. 12 godzinne przerwy). 4. Wykonawca zapewni stabilny skład personelu ochrony. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży zamawiającemu listę maksymalnie 12 pracowników, którzy będą świadczyć usługę na terenie Muzeum. 5. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 30 dni od podpisania umowy do przedłożenia Zamawiającemu zaświadczeń o przeszkoleniu pracowników w zakresie ochrony muzeów i innych instytucji kultury. Zamawiający uzna zaświadczenie wydane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) lub innych organizatorów szkoleń pracowników ochrony fizycznej - jeżeli były one prowadzone na podstawie programów szkoleń zaakceptowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub NIMOZ. 6. Zamawiający w ramach zawartej umowy będzie mógł zlecić dodatkową ochronę imprez i wydarzeń artystycznych na terenie siedziby Muzeum Sztuki Współczesnej. Przewidywalna maksymalna liczba godzin w trakcie trwania umowy ok. 100 godzin. 7. Zamawiający nie będzie stosował wymagań związanych z realizacją zamówienia, określonych w art. 29 ust. 4 ustawy. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określają następujące załączniki do SIWZ: - załącznik nr 1 - wzór umowy, - załącznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 10. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający umożliwi wizję lokalną. Przedstawiciel (przedstawiciele) Wykonawcy może przeprowadzić wizję lokalną obiektu, których dotyczy zamówienie, w celu uzyskania informacji dla poprawnego przygotowania oferty. Nie przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie spowoduje odrzucenia oferty. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej: a) wizja lokalna w siedzibie Muzeum Sztuki Współczesnej może zostać przeprowadzona w dniach od 08.08.2016 w godzinach 09.00-14.00, b) Wykonawcy zgłaszają swój udział w wizji lokalnej pisemnie do Zamawiającego na adres: malgorzata.witecka@mnwr.art.pl podając datę i godzinę odpowiadającą Wykonawcy oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres email) w celu ustalenia terminu wizji, c) przed rozpoczęciem wizji lokalnej przedstawiciele Wykonawców obowiązani będą potwierdzić swoją tożsamość poprzez przedstawienie dokumentu ze zdjęciem. 11. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia realizowanej w obiekcie Muzeum Sztuki Współczesnej, podwykonawstwo dopuszczone jest wyłącznie w zakresie dysponowania patrolem interwencyjnym. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie (w formularzu ofertowym) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, a w przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, również wskazać nazwę (firmę) tego podwykonawcy. Brak informacji oznaczać będzie, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje całe zamówienie. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wykonawca zmieni lub zrezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Posiadanie grup interwencyjnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mnwr.art.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach