Przetargi.pl
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na terenie WCB EIT+

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 720 16 28 , fax. +48 71 720 16 29
 • Data zamieszczenia: 2016-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.
  ul. Stabłowicka 147 147
  54-066 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 720 16 28, fax. +48 71 720 16 29
  REGON: 02067163500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.eitplus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka KH

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony osób i mienia na terenie WCB EIT+
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoringu w obiektach Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147 i 147 a. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.eitplus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach