Przetargi.pl
usługa ochrony w formie monitoringu oraz konserwacja systemu alarmowego

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Sztabowa 32
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7652343 , fax. 71 795 66 19
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we Wrocławiu
  ul. Sztabowa 32 32
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7652343, fax. 71 795 66 19
  REGON: 01126394600536
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa ochrony w formie monitoringu oraz konserwacja systemu alarmowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa nadzoru przy użyciu alarmu - monitoring i konserwacja lokalnego systemu alarmowego zlokalizowanego w nieruchomości położonej przy ul. Rzeczypospolitej 114-116 w Legnicy w terminie od 30.06.2016 r. od godz.12:00 do 30.04.2017 r. do godz. 12:00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach