Przetargi.pl
Ochrona osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Kłodzku.

Sąd Rejonowy w Kłodzku ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-74 865-13-00 , fax. 0-74 865-13-00
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Kłodzku
  ul. Bohaterów Getta 15 15
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 0-74 865-13-00, fax. 0-74 865-13-00
  REGON: 00032518500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klodzko.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Kłodzku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa Ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Kłodzku: - Obiekt nr I , Kłodzko, 57-300 Kłodzko przy ul. Bohaterów Getta 15. - Obiekt nr II, Nowa Ruda, 57- 400 Nowa Ruda przy ul. Niepodległości 2. - Obiekt nr III, Kłodzko, 57-300 Kłodzko przy ul. Grunwaldzkiej 2. - Ochrona fizyczna, monitoring lokalnych systemów alarmowych, patrole prewencyjne, konwój wartości pieniężnych. Powierzchnia chronionych obiektów ok.5.500m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 17 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie w ochronie sektora wymiaru sprawiedliwości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.klodzko.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach