Przetargi.pl
Ochrona fizyczna i dozorowanie mienia w siedzibie oraz posesji ZAZ Victoria przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu wraz z monitorowaniem Systemu Alarmowania Pożarowego

Gmina Wałbrzych ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6655153, 6655154 , fax. 074 6655155
 • Data zamieszczenia: 2016-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałbrzych
  Pl. Magistracki 1 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6655153, 6655154, fax. 074 6655155
  REGON: 00057959500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona fizyczna i dozorowanie mienia w siedzibie oraz posesji ZAZ Victoria przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu wraz z monitorowaniem Systemu Alarmowania Pożarowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Ochrona mienia w określonych godzinach w ramach której Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługę stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia składającego się z budynku siedziby oraz posesji ZAZ Victoria przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu, jego pomieszczeń, wyposażenia stałego i ruchomego znajdującego się w pomieszczeniach oraz terenu na którym budynek jest posadowiony i będzie polegać na zabezpieczeniu budynku przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem mienia oraz działaniem osób trzecich, jak również w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, w tym pożaru, zalania wodą. W ramach wykonywanych czynności wskazanych w punkcie 1.1., Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia jednego stanowiska w określonych godzinach: a) 1 pracownik ochrony posiadający co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej I stopnia - od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 - do 08:00 w dniu następnym, b) 1 pracownik ochrony posiadający co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej I stopnia - w soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy - całodobowo, do godz. 08:00 w dniu następnym (powszednim). 1.1.1. Szczegółowy sposób świadczenia usługi stałej, bezpośredniej, ochrony fizycznej. Stanowisko ochrony - jednoosobowy, stacjonarny posterunek zlokalizowany w recepcji budynku przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu, wyposażony w monitory systemu monitoringu terenu, obiektu oraz wnętrz budynku i monitoring Systemu Alarmowania Pożarowego. Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony wykonawcy należy strzeżenie, ochrona mienia i wyposażenia ZAZ Victoria poprzez obserwację monitorów wizyjnych przesyłających obraz z kamer rozmieszczonych we wnętrzach budynków i w ich otoczeniu zewnętrznym, reagowanie na sygnał alarmu przeciwpożarowego, ze szczególnym uwzględnieniem: 1) przebywania osób niepowołanych na terenie obiektu po godzinach pracy, w dniach wolnych od pracy, 2) kontrolowania zamknięcia wszystkich drzwi, 3) reagowania na niewłaściwe zachowanie się osób, w tym palenie w miejscach niedozwolonych, oraz zakłócanie porządku, 4) kontrolowania wynoszonych paczek lub przedmiotów mogących wskazywać, że stanowią one mienie Zamawiającego, 5) ujawniania awarii i zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie obiektu, informowania o nich wyznaczonych pracowników Zamawiającego lub odpowiednich służb oraz swoich przełożonych; odnotowywanie tych zdarzeń i podjętych działań w książce przebiegu ochrony oraz sporządzanie protokołów szkód, 6) podejmowania natychmiastowych działań interwencyjnych w przypadku zadziałania sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującą instrukcją pożarową, 7) informowania o zdarzeniach i awariach wyznaczonych pracowników Zamawiającego, 8) wezwania grupy interwencyjnej w sytuacji wystąpienia zagrożenia, zakłócania spokoju i porządku, sporządzenia i przedstawienie protokołu z interwencji wyznaczonym pracownikom Zamawiającego, 9) obsługi systemu SAP - elektronicznego systemu przeciwpożarowego (Systemu Alarmowania Pożarowego), w tym: a) obsługa centrali SAP z terminalem operatorskim CT (monitorowanie i sterowanie), b) wykonywanie czynności przewidzianych w procedurach w przypadku alarmu, uszkodzenia, wyłączenia, c) w przypadku wyłączenia strefy, alarmu pożarowego I i II stopnia dokonanie niezwłocznej identyfikacji przyczyny sygnalizowanego alarmu poprzez obchód obiektu, d) powiadamianie Straży Pożarnej oraz innych służb ratowniczych w razie pożaru w obiekcie, 10) obsługi systemu CCTV - systemu telewizji dozorowej (System Telewizji Dozorowej), w tym: a) obsługa konsoli operatorskiej, b) obsługa systemu rejestracji, 11) innych niezbędnych działań dla prawidłowego wykonania zleconej usługi, 12) utrzymania porządku w miejscu pracy. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy również : 2.1. Wyposażenie pracowników ochrony w ubiór służbowy stosowny do charakteru świadczonej usługi oraz warunków klimatycznych. 2.2.Wyposażenie pracowników ochrony w identyfikatory zaopatrzone w numer służbowy i zdjęcie pracownika. 2.3. Wyposażenie pracowników w niezbędne środki łączności umożliwiające bezpośrednie komunikowanie się pracowników ochrony, wezwanie grupy interwencyjnej czy służb specjalistycznych (radiotelefony i telefony komórkowe), środki przymusu bezpośredniego oraz alkomat. 2.4. W każdym czasie, gdy sytuacja będzie tego wymagała, Wykonawca zapewni niezwłoczny przyjazd własnej grupy interwencyjnej i podjęcie przez nią czynności przewidzianych prawem w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu wezwania. Wezwania grupy interwencyjnej dokonuje pracownik Wykonawcy oceniający realne możliwości własnej interwencji w konkretnym zdarzeniu, oceny stopnia zagrożenia dla osób i mienia lub uprawniony pracownik Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów przyjazdu i interwencji takiej grupy. 2.5. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki przebiegu ochrony, do której pracownicy Wykonawcy będą wpisywać wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze świadczeniem usługi ochrony mienia Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do książki przebiegu ochrony. 2.6. Wykonawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy) opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu Instrukcję ochrony obiektu zgodną z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony osób i mienia, która po podpisaniu przez Strony umowy stanowić będzie integralną jej część. 2.7. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli pracy pracowników sprawujących ochronę przynajmniej 1 raz w ciągu doby. Kontrole przeprowadzane będą przez osoby posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia. 3. Odpowiedzialność Wykonawcy : 1. Wykonawca odpowiada na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz umowie, której projekt stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, za szkody w dozorowanych obiektach oraz na chronionym terenie, wynikłe w szczególności z dewastacji, kradzieży, kradzieży z włamaniem, wyrządzone Zamawiającemu przez pracowników Wykonawcy lub osoby trzecie, powstałe w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 2. W razie powstania szkody, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawcę o zaistniałej szkodzie, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po jej stwierdzeniu oraz podaje przybliżoną wartość szkody. 3. Wykonawca ma prawo wglądu do dokumentacji finansowo-księgowej Zamawiającego dotyczącej powstałej szkody, w części istotnej dla oceny zgłoszonego roszczenia. 4. Wysokość odszkodowania ustala się wg. cen aktualnych na dzień wyrządzenia szkody. 5. Naprawy będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę dokonywane będą na koszt Wykonawcy. Wartość napraw ustala się wg. aktualnych na dzień naprawienia szkody cen usług, niezbędnych do naprawienia wyrządzonej szkody. 6. Postanowienia ust. 1 - 5 nie wyłączają innych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy - dochodzonych na zasadach ogólnych. 7. Wartość majątku użytkowanego przez Zamawiającego (własnego, dzierżawionego) na terenie objętym niniejszym postępowaniem ustalana będzie na podstawie ewidencji księgowej majątku prowadzonej przez Zamawiającego. Obowiązki i dodatkowe wymagania zawarte są w projekcie umowy dołączonym do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca składający ofertę na realizację zadania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) nie później niż dnia 21 czerwca 2016 r. do godz. 1200. Wadium należy wnieść na konto Zamawiającego numer rachunku: 13 1020 5095 0000 5302 0186 7993 przelewem z zaznaczeniem nazwy postępowania: Ochrona fizyczna i dozorowanie mienia w siedzibie oraz posesji ZAZ Victoria przy ul. 1 Maja 112 w Wałbrzychu wraz z monitorowaniem Systemu Alarmowania Pożarowego. Wadium może być wnoszone również w innych formach zgodnie z art. 45 ust. 6 Prawo zamówień publicznych w siedzibie Zamawiającego, ul. 1 Maja 112, 58-305 Wałbrzych. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie w zakresie usług ochrony osób i mienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.walbrzych.pl/tenders/23
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach