Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont nawierzchni po robotach budowlanych w ul. Jaworowej w Marcinkowicach

Gmina Oława ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3133044 , fax. 71 3130199
 • Data zamieszczenia: 2016-06-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oława
  pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28 28
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3133044, fax. 71 3130199
  REGON: 93193486800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaolawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont nawierzchni po robotach budowlanych w ul. Jaworowej w Marcinkowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remoncie nawierzchni po robotach budowlanych w ul. Jaworowej od skrzyżowania z ul. Słoneczną do granicy działki 262/4 w Marcinkowicach. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - sieć kanalizacji sanitarnej z rur fi 200 i 160 mm klasy S, SDR 34 o dł. ok. 120 m, studnie z kręgów betonowych fi 1000 mm - 4 kpl., włączenie do istniejącej studni; - sieć wodociągowa z rur fi 110, 90 i 40 mm PE100 PN10 SDR17 o dł. ok. 185 m, włączenie do istniejącej sieci - 2 kpl., hydrant nadziemny DN80 - 1 kpl; - remont drogi o szerokości 5,50 m, na długości 280m polega na wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr 20 cm z wykorzystaniem istniejącego materiału, wykonaniu nawierzchni bitumicznej o jednostronnym spadku w kierunku rowu o łącznej grubości 12 cm (5 cm +7 cm), wykonaniu poboczy o szer. 50cm o nawierzchni tłuczniowej o gr po zagęszczeniu 7 cm. 3. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje także koszty: planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, pełnej obsługi geodezyjnej, projektu organizacji robót, wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, dzierżawy, zagospodarowania i utrzymania terenu budowy i placów składowych, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączenia z eksploatacji, przekopów kontrolnych, odtworzenia dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadów, zagęszczenia gruntu, ewentualne pompowanie wody, wykonanie i rozebranie tymczasowej drogi, zasilanie placu budowy energią elektryczną i wodą, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, koszty badań, pomiarów, wymaganych atestów, zaświadczeń, certyfikatów lub deklaracji zgodności dla materiałów, urządzeń i wyposażenia, uzyskania pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem o braku zgłoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) - stanowiące załączniki do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na etapie składania ofert w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych), w jednej lub w kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 3. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) oznaczenie postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji, g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności przewidzianych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Oławie nr: 2295850007 0010 0003 4340 0038. Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: Wadium - sprawa nr RG.271.12.2016.ZP. Kopię przelewu zaleca się dołączyć do oferty. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez Pzp formach należy złożyć oryginał dokumentu w kasie Zamawiającego (pok. nr 14), a kopię z potwierdzeniem złożenia w kasie Wykonawca może dołączyć do oferty. 7. Zamawiający dopuszcza również dołączenie oryginału dokumentu wadium bezpośrednio do oferty lub w osobnej kopercie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaolawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach