Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem we wsi Pomianów Dolny

Gmina Ziębice ogłasza przetarg

 • Adres: 57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8163870 , fax. 074 8191212
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ziębice
  ul. Przemysłowa 10 10
  57-220 Ziębice, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8163870, fax. 074 8191212
  REGON: 89071847800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ziebice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem we wsi Pomianów Dolny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją jest: Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem we wsi Pomianów Dolny o długości 304,50 mb obejmujące między innymi: - wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu ograniczonej krawężnikiem betonowym ułożonym na ławie betonowej z oporem - 1 495,50 m2 - budowa chodników z kostki brukowej o gr. 8 cm - 591,30 m2 - wykonanie wjazdów na posesje z kostki brukowej o gr. 8 cm - 360,00 m2 - wykonanie zatoki autobusowej z kostki granitowej - 94,50 m2 - odwodnienie drogi poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne oraz przez projektowane wpusty uliczne (kratki ściekowe) - 4 szt Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez OF Projekt s. c. Projektowanie ul. Łaciarska 7/1, 50-104 Wrocław
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) 2. Forma wadium Wadium może być wnoszone: - w pieniądzu, - poręczeniach lub gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r Nr 42, poz.275) 3. Miejsce i termin złożenia wadium 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PBS w Strzelinie - nr konta 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w:Kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach - pok. nr 13 3. Kopię dokumentu potwierdzającego złożenia wadium należy okazać w części jawnej przetargu lub dołączyć do oferty. 4. Termin złożenia wadium do dnia 12.03.2010 r do godz. 1000 5. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert 6. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium i nie wniesiona w wymaganym terminie zostanie uznana za nieważną i odrzucona Uwaga: Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona 4.Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 - Prawo zamówień publicznych 5. Utrata wadium 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa, w art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ziebice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach