Przetargi.pl
Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 w ilości ok. 80 ton

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 6442872 , fax. 75 6442872
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
  ul. Szpitalna 4 4
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 75 6442872, fax. 75 6442872
  REGON: 23082648900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 w ilości ok. 80 ton
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 w ilości ok. 80 ton. Wymagania szczególne: a) emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa (niemodyfikowana) o zawartości asfaltu 65%; przeznaczona do robót remontowych i skropień na drogach o natężeniu ruchu lekkim i średnim (przy użyciu remontera). Oferowana przez Wykonawcę emulsja musi spełniać wymogi jakościowe określone w Polskich Normach i być dopuszczona do stosowania w drogownictwie tj. posiadać aprobatę techniczna IBDiM. Transport na koszt Wykonawcy (wliczony w cenę) do siedziby Służby Drogowej w Bystrzycy nr 2 (koło Wlenia). Dostawy jednorazowe wielkości ok. 14 ton (pojazdami specjalistycznymi) do 3 dni po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego. Częstotliwość poszczególnych dostaw uzależniona będzie od bieżącego zużycia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.propublico.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach