Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Środzie Ślaskiej oraz Gminnych jednostek organizacyjnych w roku 2010

Gmina i Miasto Środa Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 55-300 Środa Śląska, Plac Wolności 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3173052 w. 52 , fax. 071 3173405
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Środa Śląska
  Plac Wolności 5 5
  55-300 Środa Śląska, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3173052 w. 52, fax. 071 3173405
  REGON: 69291493227000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Środzie Ślaskiej oraz Gminnych jednostek organizacyjnych w roku 2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych materiałów biurowych wyszczególnionych w w załączniku do siwz . Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako CPV:30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe. Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 31.12.2010r. . Miejsce realizacji zamówienia - Środa Ślaska zobowiązany jest do dostarczania zamówionych materiałów własnym transportem do siedziby Zamawiającego lub jednostek organizacyjnych Środzie Ślaskiej . Częstotliwość składanych zamówień: w zależności od potrzeb Zamawiającego . Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia transport i wniesienie materiałów biurowych w zakresie określonym przez Zamawiającego w zamówieniu w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.srodaslaska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach