Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałów

Gmina i Miasto Środa Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 55-300 Środa Śląska, Plac Wolności 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3173052 w. 52 , fax. 071 3173405
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Środa Śląska
  Plac Wolności 5 5
  55-300 Środa Śląska, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3173052 w. 52, fax. 071 3173405
  REGON: 69291493227000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodaslaska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty izolacyjne, roboty posadzkowe i izolacyjne, okładzinowe,roboty murowe(ściany zewnętrzne i wewnętrzne, komin spalinowy i wentylacyjne), roboty budowlane wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, dach, systemowe ogrzewanie kominkowe, instalacja odgromowa, roboty elewacyjne - dociepleniowe, roboty instalacji wod- kan wraz z przyłączem wodnym,instalacja elektryczna wewnętrzna, TG, oświetleniowa, przyłącze energetyczne, zakup szamba wraz z montażem i odprowadzeniem ścieków do zbiornika, chodnik przed wejściem głównym, opaska wokół budynku, pochylnia, roboty związane z zagospodarowaniem terenu wraz z sadzeniem krzewów ozdobnych, wykonanie osłony śmietnika z cegły klinkierowej, wykonanie ogrodzenia terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452123009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.srodaslaska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach