Przetargi.pl
Numer sprawy: 07/14. Nazwa zadania: UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW M. SZULMIERZ

Urząd Gminy w Regiminie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-461 Regimin, Regimin 22
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6811756 , fax. 023 6811756
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Regiminie
  Regimin 22 22
  06-461 Regimin, woj. mazowieckie
  tel. 023 6811756, fax. 023 6811756
  REGON: 00055047900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.regimin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Numer sprawy: 07/14. Nazwa zadania: UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW M. SZULMIERZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW M. SZULMIERZ 1. REMONT OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO 2. TEREN REKREACYJNY 2.1. dostawa i montaż elementu zabawowego typu bujak zamontowanego na sprężynie 2.2. dostawa i montaż elementu zabawowego typu karuzela 2.3. dostawa i montaż ławek ogrodowych 2.4. dostawa i montaż koszy na śmieci Szczegóły zakresu i wielkości zamówienia przedstawione zostały w przedmiarze robót, (format PDF) zamieszczonych na naszej stronie (www.regimin.pl).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 600,00 zł, słownie: sześćset złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.regimin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach