Przetargi.pl
Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika ul. Styki na odcinku pomiędzy ul. Walecznych a ul. Obrońców

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe ogłasza przetarg

 • Adres: 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 33 80 717 , fax. 22 33 80 767
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
  ul. Grochowska 274 274
  03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 33 80 717, fax. 22 33 80 767
  REGON: 01525966300075
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pragapld.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika ul. Styki na odcinku pomiędzy ul. Walecznych a ul. Obrońców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: wymiana nawierzchni jezdni i chodnika ul. Styki na odcinku pomiędzy ul. Walecznych, a ul. Obrońców, Orientacyjny zakres robót obejmuje: -rozebranie i ułożenie krawężników 15x30 na ławie betonowej ok. 380 mb, -rozebranie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50 ok. 300 m?, -rozebranie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35 ok. 207 m?, -rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm, ok. 60 m?, -frezowanie nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm ok. 890 m?, -wykonanie koryta o głębokości 20 cm ok. 663 m?, -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna po zagęszczeniu 15 cm, powierzchnia ok. 663 m?, -ułożenie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50 ok. 550m?, -wjazdy - ułożenie z kostki betonowej 8 cm, na podsypce cementowo piaskowej o powierzchni ok. 125 m?, -wjazdy - przełożenie kostki kamiennej - powierzchnia ok. 137 m?, -ułożenie ścieków z prefabrykatów betonowych o grubości 10 cm, długość ok. 370 m, -skropienie podbudowy asfaltem - powierzchnia ok. 890 m?, -ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wyrównawcza gr. 4 cm, o powierzchni ok. 890,00 m?. -ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna gr. 3cm, o powierzchni ok. 890,00 m?. -regulacja studzienek szt. 35.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach