Przetargi.pl
Opracowanie czterech studiów wykonalności (SW) odrębnie dla każdego z czterech następujących projektów Projekt 1: Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą ekspresową S2 Projekt 2: Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska - granica miasta - skrzyżowanie ulic Żołnierska - Rekrucka - Marsa Projekt 3: Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od 17 Stycznia do połączenia z węzłem MPL Projekt 4: Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego.

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych ogłasza przetarg

 • Adres: 01-909 Warszawa, ul. Sokratesa 15
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 569 14 00 , fax. 22 569 14 01
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
  ul. Sokratesa 15 15
  01-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 569 14 00, fax. 22 569 14 01
  REGON: 14146726600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmid.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie czterech studiów wykonalności (SW) odrębnie dla każdego z czterech następujących projektów Projekt 1: Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą ekspresową S2 Projekt 2: Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska - granica miasta - skrzyżowanie ulic Żołnierska - Rekrucka - Marsa Projekt 3: Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od 17 Stycznia do połączenia z węzłem MPL Projekt 4: Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie czterech studiów wykonalności (SW) odrębnie dla każdego z czterech następujących projektów Projekt 1: Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą ekspresową S2 Projekt 2: Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska - granica miasta - skrzyżowanie ulic Żołnierska - Rekrucka - Marsa Projekt 3: Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od 17 Stycznia do połączenia z węzłem MPL Projekt 4: Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 196 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3000,00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zmid.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną