Przetargi.pl
Remont ulicy Reymonta na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Żeromskiego w Podkowie Leśnej (odcinek II)

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7589878, 7589004 , fax. 022 7589003
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
  ul. Akacjowa 39/41 39/41
  05-807 Podkowa Leśna, woj. mazowieckie
  tel. 022 7589878, 7589004, fax. 022 7589003
  REGON: 00050713800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkowalesna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ulicy Reymonta na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Żeromskiego w Podkowie Leśnej (odcinek II)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Ejsmonda do ulicy Żeromskiego (odcinek II ) w Podkowie Leśnej. 1.Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6 - roboty w zakresie budowy dróg 45.23.32.20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg 45.23.32.22-1 - roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. 2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: -roboty pomiarowe, -roboty rozbiórkowe: (nawierzchnia z klinkieru drogowego, nawierzchnia z kostki betonowej, krawężniki betonowe, ławy pod krawężniki, wywiezienie gruzu z terenu budowy); -roboty ziemne i podbudowa: korytowanie, wykonanie podbudowy warstwa dolna 15cm z kruszywa kamiennego 31,5/63, warstwa górna 8cm z kruszywa kamiennego 0/31,5 zjazdy z kruszywa łamanego 15cm frakcji 0/31,5, na 10cm warstwie odsączającej z pospółki pod jezdnią i zjazdami; -nawierzchnie: nawierzchnia jezdni i zjazdów z kostki betonowej 8cm typu Uni- decor na podsypce cementowo-piaskowej; - odwodnienie: wykonanie podłużnych sączków chłonnych wypełnionych żwirem gruboziarnistym w geowłókninie; - roboty porządkowe: regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałów, zaworów wodociągowych i gazowych oraz studni telefonicznych oraz bram (po wykonaniu regulacji Wykonawca ma obowiązek usunięcia gruzu i pozostałości po wykonanych robotach). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) projekt budowlano-wykonawczy, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) przedmiar robót. 4. Przed przystąpieniem do prac i po ich zakończeniu Wykonawca dokona wspólnych z konserwatorami sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Podkowa Leśna przeglądów stanu powierzchniowych elementów instalacji wod- kan. i sporządzi odpowiedni protokół. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania właścicieli nieruchomości przyległych do odcinka ulicy, na której prowadzone będą roboty o utrudnieniach w ruchu związanych z prowadzonymi robotami, na minimum trzy dni robocze przed rozpoczęciem robót w terenie. 6. Wykonawca dokona oznakowania terenu robót zgodnie z opracowanym przez siebie projektem czasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez Starostę Grodziskiego na czas prowadzenia robót. Projekt czasowej organizacji ruchu musi zostać złożony do zatwierdzenia w Starostwie Grodziskim najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy. 6. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do dnia oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny będzie Kierownik budowy. 7. Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć wszystkie drzewa, które znajdują się w miejscach gdzie może nastąpić ich uszkodzenie. Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia pierwotnego stanu (odtworzenia) powierzchni biologicznie czynnych i innych w przypadku ich zniszczenia. 8. Za zakończenie robót Zamawiający uznaje możliwość przejęcia pasa drogowego w użytkowanie, zgodnie z postanowieniami ustawy z 1994 roku - Prawo budowlane oraz wymaganiami eksploatatora dróg publicznych i Zarządcy dróg. Za dzień zakończenia robót uznaje się datę spisania protokołu końcowego odbioru robót wraz z przekazaniem przedmiotu zamówienia do eksploatacji Urzędowi Miasta Podkowa Leśna, w tym dokumentacji powykonawczej - inwentaryzację powykonawczą lub oświadczenie (wraz z kopią zgłoszenia) uprawnionego geodety o zgłoszeniu do opracowania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej inwentaryzacji powykonawczej, atesty i certyfikaty oraz świadectwa zgodności lub aprobaty techniczne użytych materiałów, oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu wyżej wymienionych materiałów budowlanych, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy. 10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia. 11. Wykonawca sprawdzi w terenie warunki wykonania zamówienia, w celu zminimalizowania ryzyka związanego z faktycznym rozmiarem prac niezbędnych do należytego wykonania zamówienia. Zamawiający nie przewiduje organizacji wizji lokalnej. 12. Wszystkie prace składające się na realizację zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 13. Wbudowane przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (DZ.U. Nr 92. poz.881 ze zm.). 14. Jeżeli dokumentacja projektowa zawiera nazwy własne lub wskazuje na pochodzenie towarów i urządzeń to określa ona minimalny standard materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. 15. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pod warunkiem, że będą one posiadać jakość i parametry nie gorsze od zaprojektowanych. 16. Równoważność przyjętych rozwiązań obowiązany jest wykazać Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne( zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP). 17. Wybudowanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych nie może wpłynąć na jakość robót. 18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentacji projektowej otrzymanej od zamawiającego i w przypadku stwierdzenia błędów niezwłocznie zgłasza je na piśmie Zamawiającemu. 19. Wykonawca jako wytwórca odpadów wytwarzanych podczas prowadzenia robót ponosi odpowiedzialność za ich zagospodarowanie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.podkowalesna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach