Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w 2014 roku

Gmina Białobrzegi ogłasza przetarg

 • Adres: 26-800 Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6132572 w. 24, 25 , fax. 048 6132572
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białobrzegi
  Plac Zygmunta Starego 9 9
  26-800 Białobrzegi, woj. mazowieckie
  tel. 048 6132572 w. 24, 25, fax. 048 6132572
  REGON: 67022330400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialobrzegi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w 2014 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie: ulicy Bocianiej w Suchej oraz przebudowa grogi w miejscowości Wojciechówka etap I
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Zadanie 1). 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), Zadanie 2). 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialobrzegi.pl, www.bialobrzegigmw.e-bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach