Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa przepustów prądowych oraz elementów toru prądowego i przyłączy komory próżniowej

Instytut Elektrotechniki ogłasza przetarg

 • Adres: 04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 812-00-21 , fax. 022 6157535
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Elektrotechniki
  ul. Pożaryskiego 28 28
  04-703 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 812-00-21, fax. 022 6157535
  REGON: 00003790200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: iel.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa przepustów prądowych oraz elementów toru prądowego i przyłączy komory próżniowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa przepustów prądowych oraz elementów toru prądowego i przyłączy komory próżniowej wg poniższego zestawienia: 1. Izolator przepustu prądowego -8 szt. 2. Przepust prądowy -8 szt. 3. Kołnierz pompy część górna -1 szt. 4. Kołnierz pompy część dolna -1 szt. zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 310000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iel.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach