Przetargi.pl
PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PARKINGOWEJ ORAZ W UL. SIKORSKIEGO W JÓZEFOWIE, POWIAT OTWOCKI

Miasto Józefów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-420 Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7790000 , fax. 022 7895102
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Józefów
  ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 1
  05-420 Józefów, woj. mazowieckie
  tel. 022 7790000, fax. 022 7895102
  REGON: 01326872900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jozefow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PARKINGOWEJ ORAZ W UL. SIKORSKIEGO W JÓZEFOWIE, POWIAT OTWOCKI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ulica Sikorskiego Zadanie 1: wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej, uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na wykonanie robót, a następnie wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinków bocznych do nieruchomości w pasach drogowych dróg gminnej ul. Matejki i powiatowej ul. Sikorskiego położonych w granicach administracyjnych Miasta Józefów. Realizacja zadania możliwa będzie od 1 lipca do 31 sierpnia 2014r /w okresie wakacyjnym/. Zamawiający dysponuje projektem budowlanym na wykonanie kanalizacji wraz z odcinkami bocznymi w ul. Sikorskiego oraz pozwoleniem na budowę. Przeprojektowaniu podlega ok. 15m odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na połączeniu ul. Sikorskiego i ul. Matejki. Termin wykonania do 15 listopada 2014 r. z tym, że Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były realizowane w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 r. (wraz z odtworzeniem nawierzchni) Ulica Parkingowa Zadanie 2: wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na wykonanie robót, a następnie wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinków bocznych do nieruchomości w pasach drogowych dróg gminnej ul. Parkingowej , powiatowej ul. Piłsudskiego i wojewódzkiej ul. Jarosławska położonych w granicach administracyjnych Miasta Józefów. Planuje się włączenie projektowanej sieci w ww ulicach do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej Termin zakończenia całości robót do 15 listopada 2014 r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 40 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip: http://jozefow.bip.eur.pl/public
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach