Przetargi.pl
Dostawa i uruchomienie pionowego centrum obróbczego HSM

Instytut Wysokich Ciśnień PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 29/37
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6325010 , fax. 022 6324218
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Wysokich Ciśnień PAN
  ul. Sokołowska 29/37 29/37
  01-142 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6325010, fax. 022 6324218
  REGON: 01582513400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.unipress.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i uruchomienie pionowego centrum obróbczego HSM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest centrum obróbkowe o następującej charakterystyce: Pionowe centrum frezerskie CNC Konstrukcja maszyny oraz dobór materiałów powinny zapewniać: wysoką sztywność, małą rozszerzalność cieplną, wysoki współczynnik tłumienia drgań, dokładność obróbki. Wszystkie osie liniowe powinny być wyposażone w prowadnice toczne. Przeniesienie napędów osi poprzez przekładnie toczno-śrubowe. Sterowanie maszyny 3-osie CNC System pomiarowy przetworniki z kompensacją rozszerzalności cieplnej. Dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim z karta gwarancyjna ze wszystkimi wymaganymi prawem na obszarze UE Deklaracjami (CE) certyfikatami i oświadczeniami oraz protokółami poświadczającymi uzyskanie wymaganych parametrów technicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 426230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 98 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO S.A.V/O Warszawa. Adres banku: 00-950 Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79, nr konta: 35 1240 1066 1111 0000 0006 2372, SWIFT: PKO PPLPW IBAN: PL35 1240 1066 1111 0000 0006 2372 z dopiskiem: Wadium Nr sprawy: ZP-97/02/2014

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Parametry techniczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.unipress.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach