Przetargi.pl
DOSTAWA TELEFONÓW SATELITARNYCH Z WYPOSAŻENIEM, NUMER POSTĘPOWANIA D/112/2014

Jednostka Wojskowa 4226 ogłasza przetarg

 • Adres: 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6815 030 , fax. 22 6815 093
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4226
  ul. Marsa 110 110
  04-470 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6815 030, fax. 22 6815 093
  REGON: 14266590400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Budżetowa-podsektor Rządowy-Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA TELEFONÓW SATELITARNYCH Z WYPOSAŻENIEM, NUMER POSTĘPOWANIA D/112/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa telefonów satelitarnych z wyposażeniem, ilości szczegółowo określono w załączniku nr 1 do SWIZ - opis przedmiotu zamówienia. 1. Telefon satelitarny IRYDIUM w ilości - 25 kpl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 325310004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.2rblog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach