Przetargi.pl
a) budowa wodociągu w ulicy Czereśniowej w Pruszkowie, b) budowa wodociągu w ulicy Przechodniej w Pruszkowie.

Gmina Miasto Pruszków ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7587244
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Pruszków
  ul. Kraszewskiego 14/16 14/16
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 022 7587244
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  a) budowa wodociągu w ulicy Czereśniowej w Pruszkowie, b) budowa wodociągu w ulicy Przechodniej w Pruszkowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac: a) budowa wodociągu w ulicy Czereśniowej w Pruszkowie - przewód wodociągowy z rur żeliwnych sferoidalnych DN 100 typ TYTON - koło 40,30 mb., - hydrant podziemny ppoż. Dn 80 - 1 szt. b) budowa wodociągu w ulicy Przechodniej w Pruszkowie - przewód wodociągowy z rur żeliwnych sferoidalnych DN 100 typ TYTON - koło 285,00 mb., - hydrant podziemny ppoż. Dn 80 - 2 szt., - zasuwa kołnierzowa klinowa z miękkim zamknięciem DN 100 - 2 szt., - budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE wraz z przebudową przyłączy oraz likwidacja istniejącego gazociągu (wg projektu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach