Przetargi.pl
Montaż wraz z późniejszym demontażem zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimowym 2014-2015 zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6162270, 71 , fax. 042 6162273
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  ul. Sienkiewicza 3 3
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6162270, 71, fax. 042 6162273
  REGON: 47085064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż wraz z późniejszym demontażem zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimowym 2014-2015 zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Montaż wraz z późniejszym demontażem zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimowym 2014-2015 zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1 -Montaż wraz z późniejszym demontażem zasłon przeciwśnieżnych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie - w ilości 9 475 m. Zadanie Nr 2 -Montaż wraz z późniejszym demontażem zasłon przeciwśnieżnych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu - w ilości 16 260 m. Zadanie Nr 3 -Montaż wraz z późniejszym demontażem zasłon przeciwśnieżnych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim - w ilości 19 598 m. Zadanie Nr 4-Montaż wraz z późniejszym demontażem zasłon przeciwśnieżnych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach - w ilości 10 490 m. Zadanie Nr 5 -Montaż wraz z późniejszym demontażem zasłon przeciwśnieżnych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu - w ilości 22 630 m. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę nie więcej niż na dwa zdania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 900,00 zł (słownie złotych: dziewięćset 00/100) Zadanie nr 2 - 1 700,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset 00/100) Zadanie nr 3 - 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) Zadanie nr 4 - 1 100,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sto 00/100) Zadanie nr 5 - 2 300,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące trzysta 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach