Przetargi.pl
Dostawa opału dla potrzeb kotłowni podległych SP ZOZ Szpitalowi Powiatowemu im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7544823, 7544822
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
  ul. Partyzantów 30 30
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 44 7544823, 7544822
  REGON: 00030427200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalopoczno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału dla potrzeb kotłowni podległych SP ZOZ Szpitalowi Powiatowemu im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału dla potrzeb kotłowni podległych SP ZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Opocznie w szacunkowych ilościach: koks gruby: Ośrodki Zdrowia - 30 ton węgiel gruby: Ośrodki Zdrowia - 130 ton eko-groszek: Przychodnia i Ośrodki Zdrowia - 70 ton Koks dostarczany będzie transportem oferenta i na jego koszt do poszczególnych jednostek szpitalnych O.Z. Mniszków - 3 tony O.Z. Paradyż - 10 ton O.Z. Skórkowice- 17 ton Węgiel dostarczany będzie transportem oferenta i na jego koszt do poszczególnych jednostek szpitalnych: O.Z. Poświętne - 29 ton O.Z. Mniszków - 36 ton O.Z. Paradyż - 22 ton O.Z. Błogie -12 ton O.Z. Białaczów - 31 ton Eko-groszek sortowany luzem dostarczany będzie transportem oferenta i na jego koszt do poszczególnych jednostek szpitalnych: Przychodnia - 48 tony O.Z. Mroczków - 22 ton Parametry techniczne jakim powinien odpowiadać dostarczany koks, węgiel i eko-groszek: a) koks: wartość opałowa 27500 kJ/kg minimum zawartość popiołu-8,00 % zawartość siarki - 0,60 % b) węgiel: wartość opałowa 28000-29000 kJ/kg minimum zawartość popiołu-8% zawartość siarki-0,6 % eko-groszek: uziarnienie: do 25 mm luzem wartość opałowa: powyżej 27.000 kJ/kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalopoczno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach