Przetargi.pl
Dostawa i instalacja dwóch klimatyzatorów w budynku A Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi, ul. Proletariacka 2/6

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 93-569 Łódź, ul. Proletariacka 2/6
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6351400, 6351432 , fax. 042 6351432
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
  ul. Proletariacka 2/6 2/6
  93-569 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6351400, 6351432, fax. 042 6351432
  REGON: 00009251600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i instalacja dwóch klimatyzatorów w budynku A Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi, ul. Proletariacka 2/6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 - 46 ustawy Pzp dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zakres prac planowanych do realizacji obejmować będzie instalację klimatyzacji dwóch pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych na 1 piętrze budynku A Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi przy ul. Proletariackiej 2/6. Pomieszczenie Pracowni Mikrobiologii posiada w chwili obecnej zainstalowaną instalację klimatyzacyjną realizowaną w oparciu o komplet klimatyzacyjny ścienny firmy De Longhi o mocy chłodniczej 3,5 kW na czynnik chłodniczy R22. Istniejący komplet klimatyzacyjny jest niesprawny. Biorąc pod uwagę koszty naprawy urządzenia oraz brak możliwości uzupełnienia czynnikiem chłodniczym, Zamawiający zdecydował się na wymianę urządzenia klimatyzacyjnego na nowe, podobnej mocy i klasy, zasilane ekologicznym czynnikiem chłodniczym. Istniejący komplet klimatyzacyjny należy zdemontować i poddać utylizacji. W drugim pomieszczeniu objętym opracowaniem (Pracownia Patologii) brak jest instalacji klimatyzacyjnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453312204
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wiw.bip.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach