Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Laski wraz z remontem przepustu w ramach zadania inwestycyjnego Budowa drogi wewn. nr dz. 686 w miejscowości Laski o długości 300 m

Gmina Kluki ogłasza przetarg

 • Adres: 97-415 Kluki, Kluki 88
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 6315002 , fax. 44 6315025
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kluki
  Kluki 88 88
  97-415 Kluki, woj. łódzkie
  tel. 44 6315002, fax. 44 6315025
  REGON: 59064804300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kluki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Laski wraz z remontem przepustu w ramach zadania inwestycyjnego Budowa drogi wewn. nr dz. 686 w miejscowości Laski o długości 300 m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Laski wraz z remontem przepustu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia robót i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zwaną w dalszej części STWiORB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 3.500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kluki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach