Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE GMINY MIASTA GŁOWNO W OKRESIE OD 16.10.2014 R. DO 15.10.2015 R.

Urząd Miejski w Głownie ogłasza przetarg

 • Adres: 95-015 Głowno, ul. Młynarska 15
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 7191151 , fax. 042 7191151
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Głownie
  ul. Młynarska 15 15
  95-015 Głowno, woj. łódzkie
  tel. 042 7191151, fax. 042 7191151
  REGON: 00052422300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glowno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE GMINY MIASTA GŁOWNO W OKRESIE OD 16.10.2014 R. DO 15.10.2015 R.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu Gminy Miasta Głowno i jednostek organizacyjnych. Usługa ta obejmuje kompleksowe ubezpieczenie w następującym zakresie: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynikającej z prowadzonej działalności i posiadania mienia wraz z doubezpieczeniami związanymi ze zwiększeniem posiadanego majątku lub koniecznością przywrócenia majątku do stanu sprzed szkody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Umowa Generalna Ubezpieczenia znajduje się w Dziale II. SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://glowno.bip.net.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach