Przetargi.pl
Przebudowa drogi na odcinku oznaczonym nr geodezyjnym 49 w m. Józefów gm. Poddębice

Gmina Poddębice ogłasza przetarg

 • Adres: 99-200 Poddębice, ul. Łódzka 17/21
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 678-25-80 , fax. 43 678 39 95
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poddębice
  ul. Łódzka 17/21 17/21
  99-200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 43 678-25-80, fax. 43 678 39 95
  REGON: 00052427500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.poddebice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi na odcinku oznaczonym nr geodezyjnym 49 w m. Józefów gm. Poddębice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na odcinku oznaczonym nr geodezyjnym 49 w m. Józefów gm. Poddębice. Zakres prac obejmuje wykonanie w szczególności następujących robót: 1) roboty pomiarowe, 2) stabilizacja gruntu cementem grub. 15 cm na całej szerokości, 3) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego magmowego frakcji 0-64 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, 4) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego magmowego frakcji 0-31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, 5) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, 6) wjazdy na działki i do posesji 7)wykonanie utwardzenia poboczy destruktem frakcji 0-35 mm grub. 15 cm z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltowa i grysami frakcji 5-8 mm, 8) wykonanie przepustów pod zjazdami z rur HDPE o średnicy 40 cm, 9) wykonanie robót ziemnych - kopanie rowów przydrożnych, 10) wycinka drzew, 11) mechaniczne karczowanie krzaków i usunięcie karpiny wraz z wywozem, 12) montaż znaków drogowych, Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania warstwy ścieralnej oraz skropienia nawierzchni drogowych bitumicznych emulsją asfaltowa uwzględnionych w dokumentacji projektowej. Wykonawca w swojej ofercie winien ująć koszt czynności, robót, lub innego rodzaju detali nieobjętych niniejszą dokumentacją przetargową, czy specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót i celu jakiemu mają służyć. Wykonawca przed przystąpieniem do wyceny wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia robót jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie. Za termin zakończenia robót rozumie się dzień zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna) stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ, który dostępny jest do pobrania ze strony http://www.gmina.poddebice.pl/bip/zp/140911/zal_nr_9_opis_przedmiotu_zamowienia.zip zawierający: 1) projekt docelowej organizacji ruchu, 2) projekt budowlany, 3) szczegółową specyfikację techniczną. 4) projekt wykonawczy, 5) przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 8 000,00 zł, słownie: osiem tysięcy złotych. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku wymienionych poniżej formach: 3.1 w pieniądzu, 3.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3 w gwarancjach bankowych, 3.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr: 33 9263 0000 0000 0013 2000 0007 Banku Spółdzielczego w Poddębicach. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wnoszone w innych formach, zgodnie z punktem 3.2 - 3.5 należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty) 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien spełniać poniższe wymogi: 6.1 mieć postać gwarancji bezwarunkowej, tj. gwarancji umożliwiającej wypłatę sumy gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, 6.2 być ważny do czasu upływu terminu związania ofertą, 6.3 określać beneficjenta - zamawiającego, 6.4 winno wynikać, iż określona kwota pieniężna stanowi zabezpieczenie niezbędne do wzięcia udziału przez wykonawcę w konkretnym postępowaniu, oraz że w przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę z warunków wskazanych w gwarancji na rzecz zamawiającego przekazana zostanie gwarantowana kwota, 6.5 treść gwarancji winna ściśle odpowiadać przesłankom wymienionym w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 8. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.poddebice.pl oraz poddebice.bip.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach