Przetargi.pl
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie

Miejski Zakład Komunalny ogłasza przetarg

 • Adres: 98-330 Pajęczno, ul. Międzyzakładowa 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 034 311 12 16, 311 22 36 , fax. 034 311 12 16
 • Data zamieszczenia: 2016-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunalny
  ul. Międzyzakładowa 3 3
  98-330 Pajęczno, woj. łódzkie
  tel. 034 311 12 16, 311 22 36, fax. 034 311 12 16
  REGON: 00015622200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów. Pakiet I 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 3. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 4. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk Pakiet II 1. Ubezpieczenia komunikacyjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach