Przetargi.pl
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6830630 w. 45 , fax. 044 6834377
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Stara Droga 85 85
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 044 6830630 w. 45, fax. 044 6834377
  REGON: 59058504100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: strony.wp.pl/pgk-radomsko
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o. 100% udziałów jest własnością Gminy Miasta Radomsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów. PAKIET I 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 5. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych 6. Ubezpieczenie maszyn od awarii 7. Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń PAKIET II 1. Ubezpieczenia komunikacyjne PAKIET III 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego w związku z posiadaniem, zarządzaniem i eksploatacją składowiska odpadów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suprabrokers.pl; www.bip.pgk-radomsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach