Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Koluszkach.

Urząd Miejski w Koluszkach ogłasza przetarg

 • Adres: 95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 65
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7256700 , fax. 044 7145840
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Koluszkach
  ul. 11-go Listopada 65 65
  95-040 Koluszki, woj. łódzkie
  tel. 044 7256700, fax. 044 7145840
  REGON: 59064836200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koluszki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Koluszkach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Koluszkach, dz. nr 311, obręb Felicjanów, dz. nr 1251, 1229,1220/11, 1220/5 obręb 5 miasto Koluszki oraz w dz. nr 1221 będącej własnością PKP S. A. Zakres rzeczowy obejmuje:1) Budowę sieci kanalizacyjnej o średnicy 200 mm i o długości 440 mb, 2) Budowę wyprowadzeń od sieci głównej do granicy pasa drogowego w ilości 4 sztuk, o średnicy 160 mm i łącznej długości 17 mb,3) Wykonanie 2 sztuk studni przyłączeniowych na istniejących instalacjach kanalizacyjnych do budynku o średnicy 1000 mm (przełączenie istniejących instalacji do szamb),4) Wykonie 10 sztuk studni rewizyjnych na sieci kanalizacyjnej o średnicy 1000 mm,5) Połączenie z istniejącą siecią kanalizacyjną w studzience rewizyjnej,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:a) Projekt budowlany - Załącznik nr 8 do siwz b) Przedmiar robót - Załącznik nr 9 do siwz c)STWiOR - Załącznik nr 10 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koluszki.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach