Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej w Smardzewicach od ul. Głównej do os. Biała Góra

Gminny Zakład Komunalny ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Prez. I. Mościckiego 31/33
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7247083 , fax. 044 7247083
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Komunalny
  ul. Prez. I. Mościckiego 31/33 31/33
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 44 7247083, fax. 044 7247083
  REGON: 59220137500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.tomaszow.maz.bip.cc
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej w Smardzewicach od ul. Głównej do os. Biała Góra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienia składa się z II części - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Część I: 1. Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty w zakresie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Smardzewice zaprojektowanej w pasie drogi powiatowej dz. nr 2552 i gminnej dz. nr 1542, 1562, 1564, gruncie zarządzanym przez Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Smardzewice dz. nr 151/1, 152/3, gruncie użytkowanym przez Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Biała Góra dz. nr 1541, 1546/7, 1546/6, 1546/3, 1548, 1549/4 oraz gruncie Skarbu Państwa dz. nr 1543. 2. Podstawowe parametry zaprojektowanego wodociągu: Sieć wodociągowa o długości całkowitej 2286,9 mb w tym: DN 225 mm SDR 17- długość -561,3 mb. w tym trójwarstwowa rura przewiertowa TS PE SDR11 o długości 46,8 mb. DN 160 mm SDR 17- długość 1616,2 mb w tym trójwarstwowa rura przewiertowa TS PE SDR11 o długości 815,6 mb. DN 110 mm SDR 17- długość 109,4 mb Część II: Przebudowa (wymiana) istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej, ulicy Głównej w miejscowości Smardzewice DN 225 mm SDR 13,6- długość - 114 mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.tomaszow.maz.bip.cc
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach