Przetargi.pl
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W OCHOCICACH

Gmina Kamieńsk ogłasza przetarg

 • Adres: 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6817123 , fax. 044 6817153
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamieńsk
  ul. Wieluńska 50 50
  97-360 Kamieńsk, woj. łódzkie
  tel. 044 6817123, fax. 044 6817153
  REGON: 59064828000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiensk.pl oraz www.bip.kamiensk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W OCHOCICACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres zadania wchodzi - budowa sieci wodociągowej ? 110 PE dług 637,50 m (w tym przewiertem horyzontalnym 375 m) - obsługa geodezyjna inwestycji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium najpóźniej w terminie składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 7 500,00 zł słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kamiensk.pl oraz www.bip.kamiensk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach