Przetargi.pl
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM PASA DROGOWEGO W UL. SOBIESKIEGO I UNII EUROPEJSKIEJ W SKIERNIEWICACH (etap I - ul. Sobieskiego, etap II - ul. Unii Europejskiej)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, Mokra Prawa 30
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8333808 , fax. 046 8334668
 • Data zamieszczenia: 2016-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o.
  Mokra Prawa 30 30
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 046 8333808, fax. 046 8334668
  REGON: 75005115200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodkan-skierniewice.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM PASA DROGOWEGO W UL. SOBIESKIEGO I UNII EUROPEJSKIEJ W SKIERNIEWICACH (etap I - ul. Sobieskiego, etap II - ul. Unii Europejskiej)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM PASA DROGOWEGO W UL. SOBIESKIEGO I UNII EUROPEJSKIEJ W SKIERNIEWICACH (etap I - ul. Sobieskiego, etap II - ul. Unii Europejskiej), w tym: - wodociąg z rur PE100RC DN250 mm SDR11 PN16, etap I - od włączenia do istniejącego wodociągu w punkcie w1 do punktu z2 - L= 203,5 m; etap II - od punktu z2 do punktu z6, tj. włączenie do istniejącego wodociągu w ul. Unii Europejskiej - L= 825,9 m, - hydranty p.poż. DN80 mm z podejściami podziemne wraz z wykonaniem pomiaru wydajności oraz ciśnienia hydrostatycznego i hydrodynamicznego - 7 szt. - odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, - odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjazdach, - odtworzenie chodników z kostki brukowej betonowej, - odtworzenie zjazdów, - odtworzenie zieleni. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 2. Nazw materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego równoważnego do podanego w dokumentacji materiału lub urządzenia pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów. 3. Gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i innych systemów odniesienia, tam dopuszcza się również rozwiązania równoważne opisywanym, przy czym Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Dołączone przedmiary mają charakter pomocniczy - podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 5. W przypadku przedstawienia przez Wykonawców dokumentów, w których będą waluty inne niż PLN będą one podlegały przeliczeniu na PLN ( w celu potwierdzenia spełniania warunków) według średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o za-mówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 6. Roboty powinny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Prawem Budowlanym, Prawem Ochrony Środowiska, ustawą o odpadach, dokumentacją projektową i STWiORB oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ. 7. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się z wszelkimi odpowiednimi przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową. 8. Warunki płatności: 1) Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po wykonaniu całości robót ( etapu I i etapu II) będących przedmiotem zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez obie strony. 2) Z uwagi na fakt, iż niniejsza inwestycja będzie przedmiotem umorzenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowej. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru końcowego po dniu 10.11.2016 r. 3) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty całej kwoty wynagrodzenia w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia faktury Zamawiającego, z dołączonym protokołem odbioru końcowego. 9. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.11.2016 r., w tym: Etap I - od dnia podpisania umowy do dnia 29.07.2016 r. Etap II - od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2016 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości : 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodkan-skierniewice.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach