Przetargi.pl
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki gmina Nowe Ostrowy

Gmina Nowe Ostrowy ogłasza przetarg

 • Adres: 99-350 Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 024 3561400 , fax. 024 3561400
 • Data zamieszczenia: 2016-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe Ostrowy
  Nowe Ostrowy 80 80
  99-350 Nowe Ostrowy, woj. łódzkie
  tel. 024 3561400, fax. 024 3561400
  REGON: 61101578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.noweostrowy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki gmina Nowe Ostrowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań: 1) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 3) Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rurociągiem ścieków oczyszczonych. Szczegółowy zakres robót określa: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca realizacji opisanego zakresu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 18.000,00 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.noweostrowy.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach