Przetargi.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji województwa łódzkiego.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6652295 , fax. 042 6652080
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6652295, fax. 042 6652080
  REGON: 47075497600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji województwa łódzkiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Powszechnych Usług Telekomunikacyjnych PSTN (POTS+ISDN) oraz usług linia cyfrowa ISDN polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej wraz z zainstalowaniem zakończeń sieci dla usług ISDN. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 4 do SIWZ. 3.Wykaz stacji ISDN, PSTN zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. 4.Warunki realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ- wzór umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas usunięcia awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach