Przetargi.pl
Modernizacja pomieszczeń mokrych w obiekcie pływalni w Koziegłowach

Gmina Czerwonak ogłasza przetarg

 • Adres: 62-004 Czerwonak, ul. Źródlana 39
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6544204 , fax. 061 8120270
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czerwonak
  ul. Źródlana 39 39
  62-004 Czerwonak, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6544204, fax. 061 8120270
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwonak.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pomieszczeń mokrych w obiekcie pływalni w Koziegłowach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: modernizacja pomieszczeń mokrych w obiekcie pływalni w Koziegłowach. 2) Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): NAZWA Słownictwo główne Główny przedmiot roboty r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12500,00 zł (słownie: dwanaście_tysięcy_pięćset_złotych). 2) Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bank
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp), tj. (1) posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp),tj.: (1) dysponują lub będą dysponowali osobą lub osobami posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności uprawnień budowlanych - konstrukcyjno - budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodnych, kanalizacyjnych, Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień opisanych powyżej przez jedną osobę. (2) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: - co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na wykonaniu w jednym zadaniu: robót budowlanych w pomieszczeniach mokrych (np. sanitariaty, prysznice, przebieralnie w obiektach basenowych, niecki basenowe i hale basenowe) i roboty te obejmowały specjalistyczne systemowe izolacje przeciwwilgociowe na powierzchni posadzek i ścian min. 500 m2 oraz układanie płytek ceramicznych na powierzchni min. 400 m2 ; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 Pzp),tj.: (1) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 zł; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp. e) oświadczą, że przez oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp), tj. (1) przedstawią opis technologii przyjętego w ofercie systemu izolacji pomieszczeń mokrych z zastosowaniem materiałów szybkowiążących wraz z podaniem nazwy systemu i producenta. 2) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych powyżej, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia lub dokumenty: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 1 do formularza oferty (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia - oświadczenie ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku), b) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do formularza oferty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich), c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), d) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty. Wykaz winien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku opisanego powyżej w pkt 1) lit. b) ppkt 1 (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje), e) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej lit. d), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, f) dokumenty stwierdzające, że osoba, o której mowa powyżej w pkt 1) lit. b) ppkt (1), posiada wymagane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia: (1) decyzja o nadaniu uprawnień oraz (2) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, g) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty. Wykaz winien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku opisanego powyżej w pkt 1) lit. b) (2) oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie), h) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - złożona zgodnie z punktem opisanym powyżej w opisie warunków udziału w 1) lit.c) (1) (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku), i) opis technologii przyjętego w ofercie systemu izolacji pomieszczeń mokrych z zastosowaniem materiałów szybkowiążących oraz podaniem nazwy systemu i producenta. 2) Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zmianami): a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1) lit. c, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Przedmiotowy dokument/y, powinien być wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej - lit a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ważność dokumentów- jak w lit. a). 3) Ponadto Wykonawca składa: a) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część III SIWZ; j) dowód wniesienia wadium. b) kosztorys ofertowy, będący dla Zamawiającego materiałem pomocniczym wykonany metodą uproszczoną na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. c) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; d) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 4) Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym - jak wyżej - przez Wykonawcę. 5) Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do tego czasu utraciły swą ważność winny zostać uaktualnione.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.czerwonak.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach