Przetargi.pl
utrzymanie czystości w budynku biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Uniwersytet im. A. Mickiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8294440, 8291232 , fax. 061 8294012, 8291103
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza
  ul. Wieniawskiego 1 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8294440, 8291232, fax. 061 8294012, 8291103
  REGON: 00001293330000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  utrzymanie czystości w budynku biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  utrzymanie czystości w budynku biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM przy ul. Fredry 10 w Poznaniu. Stała powierzchnia do sprzątania 1.742,86 m2. Szczegółowy opis powierzchni przewidzianych do sprzątania i zakres czynności określony zos
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909112008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wymagania zawarte w niniejszej SIWZ: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy przewidują obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tzn. wykonali należycie w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej dwie usługi o wartości co najmniej 20 000 zł brutto w skali roku, polegające na utrzymaniu czystości w budynkach, Uwaga! Jedna usługa sprzątania oznacza usługę wykonywaną na podstawie jednej umowy. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w zakresie sprzątania obiektów na sumę 20 000 zł. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania w/w warunków i wymogów będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy i dokumenty wymienione w SIWZ. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oferta, 2. formularz cenowy, 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 5. dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie usług zostały wykonane należycie, 6.polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 7. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 8.oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amu.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach