Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie MOP-ów kategorii I Skórzewo i Palędzie zlokalizowanych po obu stronach drogi ekspresowej S11 na odc. od węzła Tarnowo Podgórne do węzła Poznań Zachód.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-763 Poznań, ul. Siemiradzkiego 5a
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8668821 , fax. 061 8646314, 8660922
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a 5a
  60-763 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8668821, fax. 061 8646314, 8660922
  REGON: 01751157500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie MOP-ów kategorii I Skórzewo i Palędzie zlokalizowanych po obu stronach drogi ekspresowej S11 na odc. od węzła Tarnowo Podgórne do węzła Poznań Zachód.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bieżące utrzymanie MOP-ów kategorii I Skórzewo i Palędzie zlokalizowanych po obu stronach drogi ekspresowej S11 na odc. od węzła Tarnowo Podgórne do węzła Poznań Zachód
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909112008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2.500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięcset 00/100). 1.2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a.pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Gospodarstwa Krajowego ul. Składowa 5, 61-888 Poznań, nr 11 1130 1088 0001 3088 4620 0005, b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c.gwarancjach bankowych; d.gwarancjach ubezpieczeniowych; e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 1.3.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w siedzibie zamawiającego przy ul. Siemiradzkiego 5a w pokoju nr 206 (kasa) w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Do oferty należy dołączyć kopię w/w dokumentu. 1.4.Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 1.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 1.2. zostanie wykluczony z postępowania. 1.5.Zamawiający zwraca wadium: a.wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. b.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane. 1.6.Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 1.7.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 1.8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a.odmówił podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c.zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej , lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 1.10.W wyniku odwołania Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze najkorzystniejszej oferty, wezwanie kierowane jest jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach