Przetargi.pl
Budowa ulic Agrestowej i Porzeczkowej w Krotoszynie

Miasto i Gmina Krotoszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Hugona Kołłątaja 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7227454, 62 722 74 34 , fax. 62 594 05 01
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Krotoszyn
  ul. Hugona Kołłątaja 7 7
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7227454, 62 722 74 34, fax. 62 594 05 01
  REGON: 25085487200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.krotoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulic Agrestowej i Porzeczkowej w Krotoszynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ulic Agrestowej i Porzeczkowej w Krotoszynie polegająca na budowie od podstaw jezdni o nawierzchni z kostki betonowej: ul. Agrestowa: ciąg pieszo - jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o dł. ok. 106 mb, elementy odwodnienia; ul. Porzeczkowa: ciąg pieszo - jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o dł. ok. 90 mb, elementy odwodnienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona - przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości: 4.000,00 zł, słownie: czterytysięcezłotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krotoszyn.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach