Przetargi.pl
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna - Barłożna w miejscowości Komorówko

Starosta Powiatowe w Grodzisku Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Żwirki i Wigury 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4452500 , fax. 061 4452555
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starosta Powiatowe w Grodzisku Wlkp.
  ul. Żwirki i Wigury 1 1
  62-065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4452500, fax. 061 4452555
  REGON: 63127688300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna - Barłożna w miejscowości Komorówko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna - Barłożna w miejscowości Komorówko. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Rakoniewice. Droga powiatowa nr 3567P przebiega przez teren powiatu grodziskiego. W ramach inwestycji wykonane zostaną zastępujące prace: 1.Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. 2. Krawężniki, oporniki oraz ścieki. 3. Podbudowa i nawierzchnia zjazdów oraz chodników. Szczegółowy zakres techniczny przedmiotu zamówienia określa szczegółowe specyfikacje techniczne, kosztorys ofertowy i przedmiar robót stanowiące załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pgw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach