Przetargi.pl
MODERNIZACJA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO ORAZ BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W PARKU 600-LECIA

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza przetarg

 • Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15A
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2621522, 2680320 , fax. 067 2620325
 • Data zamieszczenia: 2016-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Wągrowca
  ul. Kościuszki 15A 15A
  62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2621522, 2680320, fax. 067 2620325
  REGON: 00052659300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wagrowiec.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO ORAZ BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W PARKU 600-LECIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację miasteczka ruchu drogowego oraz budowę siłowni plenerowej w parku 600-lecia w Wągrowcu. Oba obiekty zlokalizowane są na działce ewidencyjnej nr 609/7, obręb Wągrowiec. Przetarg prowadzony jest w dwóch częściach. Część pierwsza przedmiotu zamówienia jest związana z budową siłowni zewnętrznej. Część druga przedmiotu zamówienia związana jest z modernizacją miasteczka ruchu drogowego. Szczegóły dotyczące poszczególnych części określa SIWZ oraz załączniki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej gwarancji nalezytego wykonania umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wagrowiec.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach