Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa paliw płynnych: oleju napędowego ON i oleju opałowego do zbiorników paliw znajdujących się w ZZO Lulkowo oraz Bardo k/Wrześni.

URBIS sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Chrobrego 24/25
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4245800 , fax. 061 4263567
 • Data zamieszczenia: 2016-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: URBIS sp. z o.o.
  ul. Chrobrego 24/25
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4245800, fax. 061 4263567
  REGON: 63095249000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.urbis.gniezno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa paliw płynnych: oleju napędowego ON i oleju opałowego do zbiorników paliw znajdujących się w ZZO Lulkowo oraz Bardo k/Wrześni.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż z dostawą paliw do zbiorników w okresie 12 m-cy paliwem dostarczonym przez Dostawcę w ilości średniorocznej olej napędowy (ON) 150 000 dm3; Dostarczane paliwo musi odpowiadać wymogom stawianym przez Polskie Normy PN/EN 590. olej opałowy 100 000 dm3; Dostarczane paliwo musi odpowiadać wymogom stawianym przez Polskie Normy PN-C-960. W okresie trwania umowy wskazana ilość paliwa może ulec zmianie. W takim przypadku Dostawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wynikające z rzeczywistej ilości paliwa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 20.000,00 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.urbis.gniezno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach