Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw PGKiM Sp. z o.o. w Koninie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 62-500 Konin, ul. M. Dąbrowskiej 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2428276 , fax. 063 2428224
 • Data zamieszczenia: 2016-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. M. Dąbrowskiej 8 8
  62-500 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2428276, fax. 063 2428224
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.konin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zbiornika na olej napędowy w objętości od 5m3 do 10m3 do siedziby Zamawiającego oraz cykliczna dostawa oleju napędowego w ilości około 145 000 litrów w okresie trwania umowy. 1. Wykonawca dostarczy do bazy Zamawiającego zbiornik wyposażony w dystrybutor do gromadzenia oleju napędowego o obj. od 5m3 do 10m3 wraz z warunkami technicznymi wymaganymi do eksploatacji. 2. Koszty dostarczenia i przekazania do eksploatacji zbiornika Wykonawca wliczy w koszt dostarczanego paliwa. 3.Wykonawca obowiązany jest dostarczyć olej napędowy o jakości i parametrach /składzie/ zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie PNEN590:2006. 4.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i przetankować olej napędowy na swój koszt do zbiornika kontenerowej stacji paliw PGKiM Sp. z o.o. - Konin, ul. M. Dąbrowskiej 8. 5.Do każdej dostawy oleju napędowego, stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii. 6.Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania w każdej chwili jakości oleju napędowego. 7.Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw PGKiM Sp. z o.o. każdorazowo następować będzie w obecności uprawnionego pracownika zamawiającego. 8.Odbiór danej partii oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez osoby uprawnione. 9.Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw przedmiotu zamówienia, celem zaspokojenia potrzeb Zamawiającego. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez cały okres obowiązywania zawartej umowy. 10.Wykonawca realizował będzie dostawy przedmiotu zamówienia autocysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniającą wszelkie wymagania obowiązującego prawa. Pojazd, którym realizowane będą dostawy, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące dostawy paliwa do kontenerowej stacji paliw. Zarówno zbiornik jak i urządzenie pomiarowe w auto cysternie winny posiadać ważne cechy legalizacji oraz komplet nieuszkodzonych plomb, nałożonych przez uprawniony organ oraz dopuszczenie UDT zbiornika. 11. Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy wg litrów rzeczywistych zgodnie ze wskazaniami legalizowanego urządzenia pomiarowego autocysterny. 12.Zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę bieżącą z określeniem ilości następować będzie telefonicznie lub faksem na numer Wykonawcy podany do wiadomości Zamawiającego. 13.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu paliwo w terminie do 3 dni kalendarzowych od chwili /data i godzina/ złożenia zamówienia. Zamawiający będzie przyjmował dostawy w godzinach 7.00 - 11.00 w dni robocze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wpłaconego na rachunek bankowy Zamawiającego określony w Części I niniejszej specyfikacji. Wymagane kwota wadium - 15 000,00zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgkim.konin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach