Przetargi.pl
DOSTAWY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z KAMIENIA

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, ul. Fabryczna 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7421664 , fax. 062 7422968
 • Data zamieszczenia: 2016-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  ul. Fabryczna 5 5
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7421664, fax. 062 7422968
  REGON: 25042318400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk-pleszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z KAMIENIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów budowlanych z kamienia (niesort, kruszywo łamane), określonego w Wspólnym Słowniku Zamówień pod pozycją 14.10.00.00-2. W chwili sporządzania Specyfikacji Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić zapotrzebowania, gdyż wielkość zapotrzebowania wynika z wygranych postępowań przetargowych, złożonych zleceń. Z danych za 2013 określono szacunkową wielkość zamówienia: Lp. Nazwa wyrobu Jednostka miary Szacowana ilość 1. Kruszywo łamane - niesort granitowy 0-31,5 tona 2.000 2. Kruszywo łamane - niesort granitowy 0-63 tona 200 Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż określone powyżej. Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PB-B-01100 Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach. Oferowane kruszywo powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 z późn. zm); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlany (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). Normami przedmiotowymi, tj. dostarczony materiał kamienny musi spełniać warunki normy PN-EN13043; 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Ponadto winien stanowić odpowiedni materiał do wbudowania w podbudowy dróg niezależnie od kategorii obciążenia ruchem zgodnie z wymaganiami PN-S-06102;1997 oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa. Dostawy realizowane będą środkami transportu i na koszt Wykonawcy. Wielkość jednorazowej dostawy to ok. 25 - 30 ton. Miejsce dostawy magazyny: ul. Fabryczna 5 lub ul. Kaliska 153 a w Pleszewie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 141000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji pojedynczej dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pk-pleszew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach