Przetargi.pl
dostawa oleju napędowego do dwóch zbiorników - znak postępowania: IORPIB/ZP/D/Paliwo-WG/2016

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 60-318 Poznań, ul. Władysława Węgorka 20
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8649000 , fax. 61 8676301
 • Data zamieszczenia: 2016-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Władysława Węgorka 20 20
  60-318 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8649000, fax. 61 8676301
  REGON: 00008021700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ior.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa oleju napędowego do dwóch zbiorników - znak postępowania: IORPIB/ZP/D/Paliwo-WG/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa oleju napędowego do dwóch zbiorników (Zbiornik A Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IOR-PIB- pojemność 5000 l, Zbiornik B Polowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB- pojemność 1200 l) należących do jednostek organizacyjnych Zamawiającego zlokalizowanych w Winnej Górze k. Środy Wlkp. (Winna Góra 13, 63-013 Szlachcin) Jakość dostarczonego oleju napędowego musi być zgodna z PN-EN 590 lub normą równoważną. Szacunkowa ilość oleju napędowego wynosi: 48600 l, w tym: 39000 l-Zbiornik A, 9600 l-Zbiornik B) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia paliwa odpowiedniego dla warunków atmosferycznych panujących w chwili jego dostawy. Paliwo zamawiane będzie telefonicznie, w zamówieniu Zamawiający zobowiązany jest określić ilość zamawianego paliwa. Każde zamówienie Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić faksem lub mailem z określeniem ilości i terminu dostawy. Wykonawca dostarczy zamawiany olej napędowy własnym transportem na swój koszt i ryzyko. Olej napędowy przyjmowany będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14. Dostawy oleju napędowego będą dokonywane auto cysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. 2004 r Nr 243 poz. 2441 ze zm.) i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie auto cystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego. Na wniosek Zamawiającego przy dostawie oleju napędowego do zbiorników Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości paliwa potwierdzające spełnienie wymogów PN-EN 590 lub obowiązujące w dniu tankowania oraz list przewozowy wydany przez magazyn zawierający datę i godzinę załadunku, nr rej. cysterny dostarczającej paliwo oraz nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny. Dostawa paliwa nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku cysterny na magazynie. Dostawca realizujący dostawy zobowiązany jest dostarczyć paliwo w ilości zgodnie z otrzymanym zamówieniem i zgodnie z procedurami. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiorników paliwa oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisany przez osoby uprawnione przez Zamawiającego. Na fakturze umieszczona będzie rzeczywista ilość dostarczonego paliwa. Załadunek zbiorników paliwa nastąpi każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego. Podstawą do zmiany cen jednostkowych ON będą nowe ceny przedstawione przez Wykonawcę opracowane na podstawie cen ogłoszonych przez producenta (zmiana może dotyczyć jedynie cen jednostkowych). Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zmianie cen; wysokość zastosowanego narzutu/upustu jest stała przez cały czas obowiązywania umowy. Szacunkowa wartość bez VAT całości przedmiotu zamówienia poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie zastrzega wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ior.poznan.pl/redir,przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach