Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego

Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 62-425 Witkowo, ul. Wrzesińska 14
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4778197 , fax. 061 4778617
 • Data zamieszczenia: 2016-06-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej
  ul. Wrzesińska 14 14
  62-425 Witkowo, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4778197, fax. 061 4778617
  REGON: 00066111500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk-witkowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - sukcesywną dostawę oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 lub normy równoważnej, - szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem wynosi do 18.000 litrów, - miejsce wykonania zamówienia: wydanie oleju napędowego, stanowiącego przedmiot zamówienia, nastąpi do zbiornika paliwa znajdującego się na ul. Wrzesińskiej 14 w Witkowie, - jednorazowa ilość dostarczanego oleju napędowego wynosi do 5000 l.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk-witkowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach